סוגיות כשירות

החלטות רפואיות הנוגעות לסוף חיים

חוק החולה הנוטה למות עוסק בחולים במחלה חשוכת מרפא הנמצאים בסוף חייהם. חולה נוטה למות מוגדר בחוק כחולה הסובל ממחלה חשוכת מרפא שתוחלת חייו הצפויה אינה עולה על שישה חודשים, גם אם יקבל טיפול רפואי.

החוק מסדיר את הכללים בהם אדם יכול להורות מראש שלא לקבל טיפול רפואי, אם יהיה חולה נוטה למות שאינו כשיר לקבל החלטות וזאת מתוך מטרה להימנע מהארכת הסבל.

החוק קובע את הסייגים והמגבלות להימנעות מטיפול רפואי ואוסר על המתה במעשה או על סיוע להתאבדות.

כל אדם מגיל 17 שכשיר לקבל החלטות, בין אם הוא חולה ובין אם הוא בריא, רשאי לתת הנחיות רפואיות מקדימות ו/או למנות מיופה כוח.

*האמור מתוך אתר משרד הבריאות.

לעוד אינפורמציה ולטפסים הרלבנטים ניתן להכנס לאתר משרד הבריאות לחצו כאן

יצוין, כי יפוי הכח ו/או על ההנחיות המקדימות לפי חוק הנוטה למות משלימים את ההנחיות שביפוי הכח המתמשך או הנחיות מקדימות אחרות שניתנו ואינם באים במקומם.

אנו ממליצים גם למי שחתם בעבר על יפוי כח ו/או על הנחיות מקדימות (בין אם באמצעות "לילך" ובין או לא) לבחון מחדש את הטפסים עליהם חתם והאם הם תקפים (שימו לב שניתן להאריכם באמצעות טופס פשוט).
על יפוי הכח ו/או על ההנחיות המקדימות לפי חוק הנוטה למות אשר מופיעים בלינק הנ"ל יש לחתום בפני רופא ושני עדים.
שימו לב כי כיום קיים גם טופס מקוצר עליו ניתן לחתום בפני שני עדים בלבד, אולם מומלץ לחתום על הטופס המפורט יותר, ככל שניתן.
בכל מקרה, אנא הקפידו לשלוח את הטפסים למשרד הבריאות ולקבל אישור על הגשתם.

*אין באמור באתר כדי להוות ייעוץ משפטי